The honest way
CSR - Egholms samhällsansvar

CSR rapporten är vår sociala ansvar i ord och bilder

   

Ladda ner Egholm CSR-rapport  Ladda ner Egholm CSR-rapport

1

2

3

  

1

Egholms CSR-policy


 

Egholms CSR policy

CSR och hållbarhet är ett uttryck för företagets samhällsansvar och handlar om det sätt vi arbetar på för att tackla miljö- och klimatproblem, till nytta för både våra medarbetare och det omgivande samhället. Baserat på våra värden och som ett betydande varumärke inom vårt segment uttalar vi att vi har ett ansvar och en förpliktelse att fortsätta att gå i spetsen.

Vi anser att ansvarighet är ett nyckelord för att kunna vara ett väl fungerande företag. Vår CSR-insats bygger på våra kärnvärden: Stolthet, resultatmedvetenhet, nytänkande och inkluderande.

Policyn är uppdelad på fyra huvudområden: 

 • Mänskliga rättigheter
 • Arbetstagares rättigheter
 • Miljö och klimat
 • Antikorruption

Mänskliga rättigheter
Egholm kommer i alla frågor som ligger under koncernens kontroll att stödja och respektera skyddet för internationellt proklamerade mänskliga rättigheter

Medarbetarnas rättigheter
Egholm siktar mot att visa den högsta graden av socialt ansvar för våra medarbetare. Vi stöttar avskaffande av barnarbete och tvångsarbete och vi fördömer alla former av diskriminering. Egholm lägger vikt vid föreningsfrihet och erkänner rätten till kollektiva förhandlingar. Vi vill vara en tolerant arbetsplats där varje medarbetare trivs och har möjlighet att utvecklas och skapa en god balans mellan arbete och fritid.

Miljö och klimat
Egholm använder ordet ”miljö” brett. Det omfattar arbetsmiljö, produktmiljö och den yttre miljön. Egholm vill, som miljöansvarigt företag, arbeta systematiskt för att skapa hållbara och klimatvänliga produkter. Egholm har ett integrerat tänkande när det gäller de miljö- och klimatmässiga konsekvenser vår produktion och våra produkter har på våra medarbetare, våra kunder och vår omgivning. 

Antikorruption
Egholm tar starkt avstånd från alla former av korruption, utpressning och mutor.

Honest and responsible photo

  

2

CSR-fokusområden i Egholms värdekedja


 

Egholms ikoner för värdekedjan
Honest values graphic

 

Hos Egholm arbetar vi med följande fokusområden:
 

 • Egholms leverantörer, inklusive transport av varor och material till Egholms produktionsfabrik.
 • Egholms egenproduktion, våra medarbetare och transport av de färdiga produkterna till våra kunder.
 • Egholms kunder.

Våra leverantörer

Egholms leverantörer ska följa följande riktlinjer (Code of Conduct). Egholm förbehåller sig rätten att löpande inspektera och kontrollera att leverantörerna följer riktlinjerna. 

Tvångsarbete och fri rörlighet
Egholms leverantörer får varken direkt eller indirekt använda sig av tvångs- eller obligatoriskt arbete. 

Barnarbete 
Egholms leverantörer får varken direkt eller indirekt vara involverade i barnarbete. Som utgångspunkt bör barn inte arbeta innan de har kommit över skolpliktsåldern. Lätt arbete/fritidsarbete som inte stör barnens utbildning är tillåtet enligt lokal lagstiftning. Medarbetare under 18 år får inte utföra farligt arbete eller arbeta på natten. 

Diskriminering
Egholms leverantörer får varken direkt eller indirekt diskriminera på grund av ras, hudfärg, kön, handikapp, språk, religion, politisk eller annan övertygelse, ålder, nationalitet, social eller etnisk bakgrund, förmögenhetsförhållanden, sexuell läggning, ursprung eller annan status. 

Organisationsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar 
Egholms leverantörer får inte blanda sig i eller förhindra medarbetarnas rätt att bli medlemmar av en fackförening samt rätten till kollektiva förhandlingar. 

Arbetsmiljö och säkerhet 
Egholms leverantörer ska sörja för en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare. Leverantören ska sörja för att det formuleras skriftliga policyer och procedurer för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och säkerställa att dessa följs.

Arbetsförhållanden 
Egholms leverantörer ska sörja för att medarbetarna inte utsätts för fysisk bestraffning, hot om våld och andra former av fysiskt eller psykiskt tvång eller misshandel. Leverantörerna ska följa de lokala lagar och regler för minimilön, och medarbetarna ska betalas en lön som säkerställer att de kan upprätthålla en rimlig levnadsstandard (en lön man kan leva av). Medarbetarna ska ha en skriftlig bekräftelse av anställningsvillkoren. 

Miljöskydd och arbetsplatsolyckor 
Egholms leverantörer ska etablera och upprätthålla procedurer för att förebygga och hantera miljöproblem och arbetsplatsolyckor som kan påverka och skada det omkringliggande samhället och miljön. Leverantörerna ska försöka minimera den miljömässiga påverkan av sina aktiviteter, produkter och tjänster genom att använda miljöstyrsystem för att:

 • minska mängden av avfall och utsläpp i luft, jord och vatten 
 • hantera kemikalier på ett miljömässigt försvarligt sätt 
 • hantera, förvara och bortskaffa farligt avfall på ett miljöriktigt sätt 
 • bidra till återanvändning och återvinning av material och produkter 
 • implementera miljövänlig teknik

Produktsäkerhet 
Egholms leverantörer ska säkerställa ansvar i produktens utformning och i produktion och test av produkterna, så att dessa inte skadar någon, varken under eller efter produkternas framställning. 

Korruption och mutor 
Egholms leverantörer får varken direkt eller indirekt använda eller dra fördel av någon form av korruption eller mutor.

Honest relationships photo

Egholms egenproduktion och medarbetare

Arbetsmiljö, fysisk och psykisk
Egholm vill alltid framstå som en attraktiv och omsorgsfull arbetsplats där företagsandan är trovärdig för den enskilde.  Vi arbetar målinriktat, systematiskt och seriöst för att förebygga, underhålla och utveckla en säker och hälsosam arbetsmiljö, som är utvecklande för alla medarbetare i företaget. 

Vi vill alltid framstå som en attraktiv arbetsplats som vi kan vara stolta över: 

 • Att ledningen säkerställer att arbetsmiljöarbetet är dynamiskt genom att medarbetarna involveras, motiveras och utbildas för att ta ansvar för och handla i alla situationer som gäller egen och kollegors säkerhet och hälsa. 
 • Att företaget som ett minimum följer lagstiftning och övriga bestämmelser inom arbetsmiljöområdet. 
 • Att företaget förebygger sjukdom, arbetsskador och förbättrar arbetsmiljön med hjälp av inspektion, mätningar och bedömningar som kan ligga till grund för konkreta åtgärder. 
 • Att ansvarig chef informerar samtliga anställda om gällande säkerhetsregler inom företaget. Överträdelse av gällande säkerhetsregler och -procedurer kan medföra en varning och vid upprepning ögonblickligt avsked. 
 • Att arbetsmiljöorganisationen vid behov etablerar ett system för insamlande av kunskap om kunders, leverantörers och myndigheters arbetsmiljökrav. 
 • Att ledningen lever upp till yrkesinspektionens krav på anpassade inspektioner. 
 • Att begränsa användning av och säkerställa ersättning av hälsovådliga ämnen och arbetsmetoder. 

Arbetsmiljöorganisationen (AMO) håller löpande miljönämndsmöten (minst 6 möten per år), där mål och aktiviteter planeras, igångsätts och utvärderas. 

Utvecklingssamtal med medarbetarna hålls en gång per år med fokus på att utveckla medarbetaren och upprätthålla en hög grad av medarbetarnöjdhet. 

Nöjdhetsundersökningar bland medarbetarna genomförs två gånger om året. APV inkl. analys av den psykiska arbetsmiljön genomförs i slutet av augusti vart 3:e år.

Energiförbrukning / CO2
Egholm har under 2020-2021 kartlagt de totala energiräkenskaperna för företaget. CO2-avtrycket från Egholms redskapsbärare i utgör den mest betydande delen av företagets totala CO2-avtrycket. 

Egholm håller på med att utveckla framtidens redskapsbärare, där drivmedlet är baserat på icke-fossila bränslen. 

Egholm arbetar för att göra nuvarande kunders redskapsbärare mer miljövänliga. Målet är att göra det möjligt för kunderna att byta till miljövänliga bränslen, såsom HVO-diesel och E85-bensin. Om Egholm lyckas få kunderna att övergå till biobaserade bränslen kommer detta att ha en stor samhällseffekt, då maskinernas CO2-avtryck kommer att kunna minskas till 10-30 % av det nuvarande CO2-avtrycket.  

Material och skadliga ämnen
Egholm arbetar för att säkra att materialen som ingår i komponenterna i företagets produkter är hälsosamma. Målet är att de material som används i redskapsbärare och redskap ska ha en hög återanvändningsgrad, bland annat genom att undvika användning av exempelvis glasfiber och andra icke åtskiljbara kompositmaterial.

Avfallshantering
Egholm förpliktar sig att följa avfallssorteringslagen för danska företag. Egholm sorterar sitt avfall i 14 olika avfallsfraktioner.

Maskinernas CO2-avtryck kommer att kunna minskas till 10-30 %

An honest place to work photo

Våra kunder

Egholms säljteknik refererar till en uppsättning regler om beteende som säkerställer att alla potentiella kunder och kunder behandlas respektfullt, rättvist, ärligt och med integritet.

Det betyder att Egholm sätter de människor vi säljer till i första rummet. Vi respekterar deras val och åsikter i stället för att påtvinga dem vår agenda.

Egholms försäljningsorganisations fokus är en uppsättning primära säljfokuspunkter i förhållande till våra kunder:

 • Vi respekterar kundens beslut
 • Vi angriper aldrig våra konkurrenter
 • Vi lovar aldrig mer än vi kan leverera
 • Vi kommunicerar på ett ärligt sätt
 • Vi behandlar alla kunder rättvist
 • Vi stödjer aldrig, och deltar aldrig i, korruption eller någon form av kartellförhållande

När vi marknadsför Egholm som företag och Egholms produkter marknadsför vi företaget och produkterna ärligt, och vi lovar aldrig mer än vi kan leverera. Vi siktar mot de högsta marknadsföringsstandarder och säkerställer att personer utanför företaget inte blir vilseledda på något sätt.

Vi gör vårt bästa för att alla medarbetare ska ha kunskap om Egholms önskemål och regler om beteende och har fri möjlighet att göra företagets ledning uppmärksam på avvikelser av alla slag.

An honest way to sell photo

  

3

Egholms arbete med FN:s mål för hållbar utveckling


 

UN Sustainable Development Goals logo

FN:s 17 mål för hållbar utveckling har satt kursen mot en hållbar utveckling, och hos Egholm har vi valt att fokusera på fyra mål där vi kan bidra och göra skillnad.

Många känner till FN:s mål för hållbar utveckling, som antogs av världens stats- och regeringschefer på FN-toppmötet i september 2015. De totalt 17 målen trädde i kraft 2016 och kommer fram till 2030 att fungera som en kompass för vår gemensamma resa mot en hållbar utveckling för både människor och miljö.

Cirkulära tankegångar är både en möjlighet och en nödvändighet. Pressen på jordens resurser betyder att världen står inför en förändring av vårt sätt att tänka om resurser och produktion.

Det finns behov av att minska, återanvända och återvinna de material som ingår i produkter, så att mängden av primära - jungfruliga - råvaror ersätts av sekundära - återanvända - råvaror. En cirkulär ekonomi, där det linjära flödet från råvaror till avfall ersätts med ett cirkulärt kretslopp, där resurserna hela tiden återanvänds.

Världsmålen gäller för alla länder, både rika och fattiga, men för att målen ska bli mer än bara ord är det viktigt att konkretisera den hållbara insatsen. Hos Egholm har vi arbetat målinriktat med världsmålen för att identifiera hur vi som företag kan göra största möjliga skillnad.

Vi har valt att utgå från mål nummer 8, 9, 12 och 13.

Världsmål nr 8

Anständiga jobb och ekonomisk tillväxt
Hos Egholm lägger vi stor vikt vid socialt ansvarstagande. Vi känner oss förpliktade att ta ansvar för att skapa anständiga arbeten - bland annat genom att fokusera på åtgärder som kan öka trivseln på arbetsplatsen och sörja för att medarbetarnas personliga och yrkesmässiga kompetenser kommer till sin rätt.

Dessutom har vi skarpt fokus på innovation och teknisk uppgradering i syfte att öka både produktiviteten och resurseffektiviteten i vardagen. Även här spelar våra medarbetare en central roll när det gäller implementering av nya verktyg och tekniker.


 

Världsmål nr 9

Industri, innovation och infrastruktur
Vi vill ligga i framkanten av den tekniska utvecklingen och bidra till att hitta hållbara lösningar på både ekonomiska och miljömässiga problem.

Vi vet att våra redskapsbärare har en livslängd på cirka 20 år. Därför arbetar vi målinriktat på att kartlägga infrastrukturen, så att vi hela tiden kan finna nya och bättre lösningar för att bortskaffa och återanvända komponenter i de uttjänta produkterna.


 

Världsmål nr 12

Ansvarsfull förbrukning och produktion
Inom Egholm arbetar vi konstant på att optimera våra produktionsformer i en mer hållbar riktning. Omkring 97 % av våra totala CO2-utsläpp kommer från användningen av maskiner under deras livstid, varför detta är det primära insatsområdet i våra ambitioner om att minska CO2-avtrycket - på både kort och längre sikt.


 

Världsmål nr 13

Klimatinsats
Men vad kan vi som företag göra för att bidra till den gröna omställningen, när våra maskiner tillverkas? Vi förbereder dem för användning av miljövänlig diesel (HVO100) och miljövänlig bensin (E85), som minskar CO2-utsläppen med 90 % respektive 65 %. Men vi fokuserar också på utbildning av de människor som dagligen servar och använder maskinerna, så att vi kan säkerställa den mest optimala driften och användningen, däribland maskinförarens möjligheter till en mer effektiv användning av maskinen.

Det är vår ambition att utveckla marknadens mest miljövänliga redskapsbärare. Elektricitet är ett upplagt drivmedel, som det ser ut i dag, men vi vill inte bara följa strömmen, om det om fem år visar sig att gas, vätgas eller konstgjord diesel är det förnuftigaste valet. Vi vill göra det som är bäst för alla, både för människorna och för miljön.

Hållbarhet i rörelse
Arbetet med hållbarhet är inte en statisk process. Vi blir hela tiden klokare och vår nya kunskap ska utgöra underlag för smartare och grönare sätt att göra saker på - och förhoppningsvis inspirera andra. Men vi vet också att vi inte kan klara allt själva. Därför är vi mycket öppna för utvecklingssamarbeten med leverantörer, kunder eller andra företag, som kan skapa en synergieffekt där den totala summan är mycket högre än de enskilda delarna. För det är hela essensen i FN:s världsmål: Att vi lyfter i flock.

Honest goals photo

CSR - Egholms samhällsansvar