Juridisk information

Denna webbplats ägs, hanteras och drivs av:
Egholm A/S (VAT No. DK39929740) Transportvej 27, 7620 Lemvig, Denmark

Företagets juridiska ombud är Jens Christian Egholm, CEO.

Copyright / Varumärken

Innehållet på denna webbplats ägs av Egholm och skyddas av upphovsrättslagarna. Bilderna ägs antingen av Egholm eller används med tillstånd. Alla varumärken och logotyper som visas på denna webbplats är Egholms varumärken. Inget innehåll på denna webbplats får tolkas som att det ger, som en följd av eller på annat sätt, någon form av licens eller rättighet att använda immateriell egendom som visas på webbplatsen, utan föregående skriftligt medgivande från Egholm, dess associerade eller en tredje part som äger sådan rättighet. Egholm garanterar eller representerar inte att din användning av material som visas på denna webbplats inte kommer att göra intrång i tredje parts rättigheter som inte ägs av eller är associerade med Egholm.

Vid begäran om tillstånd till användning ska marknadsavdelningen hos Egholm kontaktas.

Egholm ansvarar inte för skador eller personskador som uppstår till följd av din åtkomst till, eller bristande åtkomst till, denna webbplats eller till följd av du litar på informationen här. Egholm frånsäger sig allt ansvar för direkta, indirekta, tillfälliga, villkorade, repressiva och särskilda eller andra skador, uteblivna möjligheter, utebliven vinst eller annan förlust eller skada av något slag. Denna begränsning omfattar även virus eller andra skador som kan påverka din datorutrustning.

Din åtkomst till eller användning av denna webbplats samt detta juridiska meddelande ska övervakas av och tolkas i enlighet med löften givna av det levererande företaget. Eventuell tvist som uppstår till följd av eller i samband med detta och som inte kan lösas genom förlikning ska avgöras i dansk domstol, såvida tillämpliga tvingande regler inte förordar annat.

All information som delges via denna webbplats hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning för dataskydd och datasäkerhet (med tillhörande regler). Notera att varje enskild kommentar som skickas direkt till Egholm angående denna webbplats blir Egholms egendom och får användas utan begränsning. Sådana kommentarer kommer inte att betraktas som konfidentiella.

Användning av webbplatsen

Egholm A/S (Egholm) utarbetar omsorgsfullt informationen på denna webbplats och granskar och uppdaterar den regelbundet. Informationen på denna webbplats tillhandahålls dock ”i befintligt skick” eller ”som tillgänglig” utan garantier eller åtaganden av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive underförstådda garantier eller äganderätt, lämplighet för ett särskilt ändamål eller icke-intrång. Egholm tar inget ansvar för att innehållet på webbplatsen är korrekt, uppdaterat och ständigt tillgängligt. Egholm förbehåller sig rätten att göra ändringar på webbplatsen utan föregående meddelande.

Genom att använda webbplatsen accepterar du risken att informationen kan vara ofullständig eller felaktig eller eventuellt inte uppfyller dina behov eller syften.

Produkterna som finns på webbplatsen representerar det aktuella kompletta sortimentet av Egholms produkter; dock kan vissa produkter inte vara tillgängliga i vissa länder.

Egholm frånsäger sig även ansvaret för att innehållet på webbplatsen är lämpligt för användaren och dennes syfte. Egholm lämnar endast ut bindande information, råd, rekommendationer eller uttalanden genom individuell skriftlig kommunikation.

Egholm har inte granskat alla sidor som är länkade till denna webbplats. Din länkning till sidor, eller användning härav, sker på egen risk. Egholm frånsäger sig alla former av kontroll över, anknytning till eller annat förhållande till webbplatser som länkar till denna webbplats.