Villkor för försäljning för Egholm A|S


VAT No. DK39929740 · Transportvej 27, 7620 Lemvig, Danmark

1. Avtalets omfattning

Dessa villkor är tillämpliga på samtliga avtal för försäljning av varor av säljare till köpare med undantag av varje annat villkor (nedan kallat ”Villkor”), som av köparen kan hävdas gällande för köporder, bekräftad order eller liknande dokument. Eventuellt muntligt avtal med representanter etc. kräver skriftligt medgivande från köparen.

2. Leveranstider

Leveranstider är inte bindande, såvida detta inte har avtalats specifikt. Vid större order förbehåller sig säljaren rätten till delleveranser. Varje delleverans betraktas som fullföljande av en separat order i enlighet med säljarens leverans- och betalningsvillkor. Säljaren kan endast undantagsvis acceptera uppsägning av order utan begränsad köpplikt och endast genom överenskommelse. Säljaren hålls enbart ansvarig för förseningar om de uppstår som en direkt följd av grov oaktsamhet. Samtliga order som bekräftats av säljare är bindande för köparen.

3. Defekta produkter

Köparen ska inom 3 dagar från leverans uppmärksamma säljaren på uppenbara defekter eller brister. Övriga defekter ska rapporteras inom 14 dagar efter leverans. I de fall defekterna inte rapporteras i tid och i skriftlig form, upphör rätten att ställa anpråk. Kvalitetssäkrad kvantitet ska tydligt anges som sådan. Givet att rapportering görs i tid och skriftligen kan säljaren välja att antingen ersätta varorna, tillhandahålla reservdelar utan kostnad eller återbetala köpeskillingen. I sådana fall ska rapporterade varor returneras till säljaren. Om ersättningsvarorna av någon anledning inte finns att tillgå, kan köparen reducera återbetalningen eller kräva att avtalet hävs. Med detta följer en eliminering av alla ytterligare garantianspråk.

4. Returer

Returer accepteras endast mot föregående ingående av avtal. Specialorder, öppna emballage och omärkta varor är undantagna från återtagande, såvida inget annat avtalats skriftligen. Returer som inte finns på säljarens konto ska betalas av avsändaren. Avtalade returer krediteras med det fakturerade beloppet minus 10 %.

5. Äganderättsförbehåll

Levererade varor betraktas som säljarens egendom till dess att full betalning har erlagts för fakturan, inklusive samtliga merkostnader. Köparen har rätt att genom affärsmässigt förfarande sälja varan vidare så länge köparen inte försatts i konkurs eller om domstolsbeslut fattats mot köparen. Köparen frånsäger sig redan nu rätten att framställa varje form av ytterligare krav på alla rättigheter som framkommer av föregående meningar i händelse av vidareförsäljning till tredje part. Om köparen erlägger betalning för sent eller inte fullgör köparens skyldigheter gentemot äganderätten, kan säljaren kräva att köparen returnerar varan och, efter skälig underrättelse samt kompensation för merkostnader, använda varan för vidareförsäljning. I samband med affär med delbetalning med en köpare som inte är registrerad som verksamhetsinnehavare i bolagsregistret betraktas denna typ av återtagande som annullering. I sådana fall gäller reglerna för kreditförsäljning (Credit Sale Act).

6. Retention (kvarhållande), merkostnader och ansvar

Köparen äger inte rätt till kvarhållande. Köparen äger endast kvittningsrätt vid obestridda eller verkställbara krav. Ansvar, oavsett rättslig grund, från säljarens sida förutsätter uppsåt eller grov oaktsamhet. Detta gäller i synnerhet ansvar för förlust orsakad av försening eller ersättning för försummelse.

7. Tillämplig lag och betalning

Om säljaren drabbas av force majeure såsom krig, regeringsbeslut, strejk, lockout, avbrott i produktionen, brand, råvarubrist eller oförmåga att införskaffa lämpligt material, förseningar i leverans eller produktion eller andra orsaker som ligger utanför säljarens rimliga kontroll, ska säljaren befrias från sitt ansvar att uppfylla sina åtaganden enligt detta avtal. Ovan nämnda rätt till kvarhållande (retention) träder även i kraft om köparen uppvisar upprepade betalningssvårigheter eller i händelse av negativa uppgifter om köparen. Samtliga affärstransaktioner mellan köpare och säljare lyder under dansk lag. Eventuell tvist ska avgöras vid Sjö- och handelsdomstolen (Sø- og Handelsretten) i Köpenhamn, Danmark.

8. Försäljning och betalning

Om en slutkvantitet inte köps till avtalat datum eller om betalningsförpliktelserna har försummats, har säljaren rätt att ange en frist på 8 dagar och kräva hävning av avtalet eller kompensation för skador om denna frist inte respekteras. Försenad betalning debiteras med 2 % ränta per månad. En frist är inte nödvändig om köparen tydligt har meddelat att denne inte kommer att acceptera mottagande eller betalning för varan. Om säljaren kräver kompensation för skador fastställs kompensationen till 15 % av köpeskillingen, såvida skadan inte är större eller köparen kan styrka en mindre skada.

9. Prissättning

Priset för varor är säljarens vid orderdatum gällande prisuppgifter om inte annat skriftligen avtalats. Alla priser är nettopriser ex. moms, om tillämpligt.

10. Betalningsvillkor

Betalning ska göras netto av köparen inom 30 dagar från faktureringsdatum, om inte annat avtalats. Köparen ska vara godkänd av det kreditförsäkringsbolag som valts av Egholm A/S som försäkring mot säljarens kreditförlust. Om köparen inte kan godkännas av kreditförsäkringsbolaget som valts av Egholm A/S, är betalningsvillkoren förskottsbetalning minus 1,5 % rabatt för förskottsbetalning.

Köparen kan inte annullera en order grundat på uteblivet kreditgodkännande från det kreditförsäkringsbolag som valts av Egholm A/S. Ordern är bindande och köparen är ålagd att erlägga förskottsbetning och köpa den beställda kvantiteten varor. Vid försenad betalning har säljaren rätt att debitera 4 % dröjsmålsränta.

11. Plats för uppfyllande

Prestationsplats för båda parter är EXW: Ex Works (ange plats), säljaren ombesörjer transport för köparens kostnad. Leveransstället för affärsdrivande är Lemvig, Danmark. Om någon bestämmelse i dessa villkor skulle befinnas vara ogiltig eller ej verkställbar, förblir resterande villkor opåverkade, och samtliga här angivna villkor är fortsatt tillämpliga och verkställbara i sin helhet.

12. Produktansvar

Egholms produktansvarsförsäkring uppgår till ett belopp av max. 25 000 000 DKK. Egholm kan inte hållas ansvarig för skada eller indirekt förlust; härunder ingår även ekonomisk förlust, vinstbortfall, affärsförlust eller annan förlust som uppstår när Egholms produkter säljs eller handhas, eller i samband med driften av Egholms produkter eller produkten som helhet. Samtliga produkter får endast framföras av personer över 18 år.

13. Regler för skydd av personuppgifter (GDPR)

Egholms policy gällande personuppgifter som tillhör kunder och samarbetspartner.

DATASKYDD

13.1 Om och i det fall en kund eller leverantör behandlar personuppgifter för Egholms räkning i enlighet med detta avtal, är det personuppgiftsansvarig registerförares ansvar att

13.1.1 uppfylla de skyldigheter som åläggs den registeransvarige i enlighet med principerna för dataskydd, i synnerhet:

13.1.2. Att vidta och upprätthålla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att uppfylla de skyldigheter som åläggs registeransvarig enligt principerna för dataskydd, samt att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa tillförlitligheten hos de anställda som utför arbete under den registeransvarige och har tillgång till personuppgifter;

13.1.3 att enbart behandla personuppgifter åt och för registeransvarigs räkning i enlighet med detta avtal (samt i förekommande fall att endast följa registeransvarigs instruktioner i syfte att säkerställa efterlevnad av DPA/GDPA, allt efter tillämplighet); och

13.1.4 att tillåta representanter för den registeransvarige att kontrollera registerförarens efterlevnad av dessa villkor genom rimligt meddelande och/eller, valfritt för den registeransvarige, en begäran om att tillhandahålla bevis på att sådana krav efterlevs till dataansvarig;

13.1.5 att inte anlita annan registerförare utan föregående specifikt eller allmänt skriftligt tillstånd från den registeransvarige;

13.1.6 att inte överföra personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) utan föregående skriftligt medgivande från Egholm. Genom sitt samtycke till sådan överföring kan Egholm ålägga villkor för behandlingen av personuppgifter samt gentemot kund eller leverantör och/eller varje utomeuropeisk databehandlare, eftersom köparen kräver tillfredsställande skydd av personuppgifter (i enlighet med internationella principer för dataskydd); och

13.1.7 ska bistå den registeransvarige att fullgöra skyldigheter som Egholm ålagt den registeransvarige i samband med personuppgifter som behandlas av registerföraren, härunder:

13.1.8 att på rimligt sätt bistå den registeransvarige att uppfylla åtkomstkraven för den registeransvarige hos Egholm;

13.1.9 att skyndsamt informera den registeransvarige om den registeransvarige mottagit en åtkomstbegäran i samband med personuppgifter som behandlas i enlighet med ett avtal; och

13.1.10 att inte lämna ut några personuppgifter som svar på en åtkomstbegäran utan att först konsultera och inhämta samtycke från den dataansvarige.

Version V003/2019
Datum: 29 april 2019