Egholm och FN:s globala mål

FN:s 17 globala mål stakar ut riktningen för en hållbar utveckling. Vi på Egholm har valt att fokusera på fyra mål där vi kan bidra och göra skillnad.

Många känner till FN:s globala mål som antogs av världens stats- och regeringschefer vid FN:s toppmöte i september 2015. De 17 målen trädde i kraft 2016 och kommer fram till 2030 att fungera som en kompass för vår gemensamma resa mot hållbar utveckling för både människor och miljö.

Ett cirkulärt tankesätt är både ett alternativ och en nödvändighet. Trycket på jordens resurser gör att världen står inför en omvälvande förändring i vårt sätt att tänka kring resurser och produktion. Vi måste minska, återvinna och återanvända de material som ingår i produkter, så att mängden primära – jungfruliga – råvaror ersätts med sekundära – återvunna – råvaror. Dessutom måste vi en cirkulär ekonomi ersätta det linjära flödet från råvara till avfall med ett cirkulärt kretslopp där resurserna hela tiden återanvänds.

De globala målen gäller alla länder, både rika och fattiga. Men för att målen ska bli mer än bara tomma ord är det viktigt att omsätta de hållbara insatserna i handling. På Egholm arbetar vi målmedvetet med de globala målen för att identifiera var vi som företag kan göra så stor skillnad som möjligt. Vi har valt att lägga vårt fokus på målen 8, 9, 12 och 13.

Sustainable Development Goal 8 - picture

Globalt mål 8

Ansvarsfulla jobb och ekonomisk tillväxt

På Egholm är det viktigt med socialt ansvar. Det är vårt ansvar att skapa ansvarsfulla jobb, bland annat genom att fokusera på insatser som kan öka trivseln på arbetsplatsen och säkerställa att medarbetarnas personliga och professionella kompetens kommer till sin rätt.

Utöver detta riktar vi stort fokus på innovation och teknisk uppgradering för att öka både produktiviteten och resurseffektiviteten i vardagen. Även här spelar våra medarbetare en nyckelroll för att implementera nya verktyg och tekniker.

Globalt mål 9

Industri, innovation och infrastruktur

Vi vill ligga i framkant i den tekniska utvecklingen och bidra till att hitta hållbara lösningar på både ekonomiska och miljömässiga utmaningar.

Vi vet att våra redskapsbärare har en livslängd på runt 20 år. Därför arbetar vi målmedvetet med att kartlägga infrastrukturen så att vi ständigt kan hitta nya och bättre lösningar för att avfallshantera och återanvända komponenter i våra uttjänta produkter.

Sustainable Development Goal 9 - picture
Sustainable Development Goal 12 - picture

Globalt mål 12

Ansvarsfull konsumtion och produktion

På Egholm arbetar vi ständigt med att optimera våra produktionsformer i en mer hållbar riktning. Cirka 97 % av vårt totala CO2-utsläpp kommer från maskinanvändningen under maskinens livstid. Därför har vi valt att fokusera på det primära insatsområdet i vår ambition att minska CO2-avtrycket – både på kort och lång sikt.

Globalt mål 13

Klimatarbete

Men vad kan vi som företag göra för att bidra till den gröna omställningen när våra maskiner väl är producerade? Vi förbereder dem för användning av miljöanpassad diesel (HVO100) och miljöanpassad bensin (M85), vilket minskar CO2-utsläppen med 90 respektive 65 procent. Men vi fokuserar också på att utbilda personerna som servar och använder maskinerna i sin vardag, så att vi kan garantera den mest optimala driften och användningen och förarens möjligheter till en effektivare maskinanvändning.

Vår ambition är att utveckla marknadens mest miljöriktiga redskapsbärare. El är ett självklart drivmedel som det ser ut idag, men vi vill inte bara följa strömmen om det om fem år visar sig att gas, vätgas eller konstgjord diesel är ett förnuftigare val. Vi vill göra det som är bäst för alla – både människan och miljön.

Sustainable Development Goal 13 - picture

Hållbarhet i ständig rörelse

 
Hållbarhetsarbetet är ingen statisk process. Vi blir hela tiden klokare och vår nya kunskap ligger till grund för smartare och grönare sätt att göra saker på – och förhoppningsvis inspirera andra. Men vi vet också att vi inte kan göra allt själva. Därför är vi öppna för utvecklingssamarbeten med leverantörer, kunder eller andra företag, för att skapa synergieffekter där helheten är mycket större än de enskilda delarna. Det är det som är själva kärnan i FN:s globala mål: Att vi agerar tillsammans.

Kontakta oss för mer information!